NOTEIKUMI

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Slēpošanas,riteņbraukšanas un diskgolfa trases “Mazsalacas Aplis” lietošanas līguma noteikumi nosaka trases “Mazsalacas Aplis” un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un lietošanas kārtību (turpmāk – “Trase”), kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus. Trasē “Mazsalacas Aplis” ietilpst teritorija, kas ir speciāli paredzēta lietošanai ar atbilstošo ekipējumu.


1.2. Tiesiskās attiecības starp Trases lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un īpašnieku (turpmāk – “Īpašnieks”) nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona nopērk biļeti vai iegādājas karti vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Trasi (turpmāk tekstā – “Biļete”).

1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Trasi tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.


1.4. Trasi drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās Biļeti. Personai, kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot Trasi vai kurai nav Biļetes, nav tiesību izmantot Trasi.

1.5. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Trasi bez Biļetes vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Trases lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos par saistošiem.

1.6. Tiesības lietot Trasi ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 7 gadu vecumam drīkst izmantot Trasi tikai pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot trasi tikai šī Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja tiek anulēta personas Biļete šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

 3. INVENTĀRS

 3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Trasi izmantojot distance slēpes ziemas perioda, riteņus no aprīļa līdz novembrim un diskus priekš diskgolfa visu gadu, atbilstoši tam norādītājās vietās.

3.2. Trasē ir atļauts izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru, lai nepastāvu risks tā bojājuma dēļ Lietotājam savainot sevi vai citus Lietotājus. Lietotājam ir jāpārliecinās par sava Inventāra tehnisko stāvokli. Ja Lietotājam ir šaubas vai nav informācijas par sava Inventāra tehnisko stāvokli, tad viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem Trases Inventāra nomas punktā.

3.3. Šī Līguma noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, neatkarīgi no tā vai viņi izmanto savu Inventāru vai izīrēto no Īpašnieka vai trešās personas.

4. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot Trasi tikai speciāli iezīmētās zonās.


4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus Trasē, kas saistītu ar Trasi, tās lietošanu un Inventāru. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgi apģērbti vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk – “Trases personāls”), prasības vai norādījumus par Trasi, tās lietošanu un Inventāru.

4.3. Lietotājiem aizliegts lietot Trasi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.4. Lietotājam ir tiesības Trasē lietot tikai tādu Inventāru, kas ir tehniskā kārtībā. Lietotājam pirms katra došanās Trasē ir jāpārliecinās par to, ka Inventārs ir tehniskā kārtībā.

4.5. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību Trasē un ir atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri, nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Trases Lietotājus.


4.6. Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Īpašnieku par Trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām, inventāra, transporta līdzekļu bojājumiem u.tml.), ja tas noticis šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

 5. Darbības Uzsākšanas Noteikumi

5.1. Lietotājam, kurš vēlas uzsākt braukšanu vai diska mešanu, ir jāpievērš uzmanība Trasei, lai pārliecinātos, ka ar braukšanas uzsākšanu vai diska mešanu viņš neapdraud sevi un pārējos Trases dalībniekus.

5.2. Pirms katras darbības uzsākšanas, Lietotājam ir pienākums novērtēt Trases seguma kvalitāti un stāvokli, kā arī citu personu atrašanos Trasē, lai varētu veikt drošu darbību, atbilstoši viņa iemaņām.


5.3. Lietotājs drīkst uzsāk darbību tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies par trases atbilstību drošām darbībām. Lietotājam ir aizliegts lietot Trasi, ja Trases kvalitāte vai stāvoklis nav piemērota drošām darbībām.

5.4. Lietotājs drīkst apsteigt citu Lietotāju gan pa labo, gan kreiso pusi tikai ar noteikumu, ka Lietotājam, kuru apsteidz, tiek atstāta pietiekami liela trases platība manevru veikšanai.

5.5. Lietotājam ir pienākums ievērot distanci no priekšā braucošām personām un izvairīties no sadursmes ar priekšā braucošām personām. Lietotājs ir atbildīgs par sadursmi ar priekšā braucošu personu un šīs sadursmes radītajām sekām.

5.6. Nepārredzamās trases vietās Lietotājam ir atļauts pārvietoties ar tādu ātrumu, lai būtu iespējams izvairīties no sadursmes neatkarīgi no radušās situācijas.

5.7. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu nekavējoties jāziņo Trases personālam un jāpiedalās palīdzības sniegšanā, ja tāda ir nepieciešama.

6. LIETOTĀJA ATBILDĪBA

6.1. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas nodarījis trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Trasi.

6.2. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma prasības Trases personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Trasi.

6.3. Biļetes nozaudēšanas gadījumā, Lietotājam nav tiesības to atjaunot.

6.4. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes apmaiņu pret naudu, ja viņu vairs neapmierina trases seguma stāvoklis vai laika apstākļi.

7. ĪPAŠNIEKA ATBILDĪBA

 7.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šī Līguma noteikumus.

7.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par inventāra, transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.


7.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar nepareizu inventāru lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

8. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI

 8.1. Īpašniekam ir tiesības liegt iespēju personai lietot Trasi, ja personai nav Biļetes vai ir beigusies tās darbība, t.sk., anulēšanas gadījumā. Īpašniekam ir tiesības veikt darbības šādu personu izraidīšanai no Trases.

8.2. Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, atļauj Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personisko datu vākšanu, fiksēšanu izplatīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.Īpašnieks drīkst veikt Lietotāja un personas, uz kurām attiecas šis Līgums, personas datu (fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā) fiksāciju un apstrādi, ja persona ir lietojusi Trasi bez Īpašnieka piekrišanas vai pretēji Īpašnieka aizliegumam, kā arī gadījumos, ja šai personai Īpašnieks vai tā pilnvarotās personas ir anulējušas Biļeti sakarā ar pieļautiem rupjiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem. Īpašniekam ir tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt informāciju par personu teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos, sakārtot, pārveidot, izmantot, pārraidīt, dzēst, apstrādāt un nodot informāciju citiem slēpošanas trašu īpašniekiem.